Motion om motioner

Motionen om motioner foto WOH

Kommunpartiets motion om motioner som tvingade kommunchefen och ”ledandepolitiker” att förnedra sig själva genom att förvränga (förvanska) motionen. Ett längre inlägg kommer senare.

Kommunpartiet, Motion om motioner. Utveckla behandlingen av motioner i Vansbro kommun

 Bakgrund: Möjligheten att skriva motioner är en mycket viktig del av kommunens demokratiarbete. Genom motionerna kommer frågor på Kommunfullmäktiges bord som kan bidra till kommunens positiva utveckling. Genom motionerna föds ofta goda idéer som gagnar medborgarna i kommunen. Motionerna är ofta den enda möjligheten för den politiska oppositionen att få sin röst och sina frågor hörda i den kommunala politiken.
Att skriva en bra och tydlig motion, som i sin utformning täcker alla aspekter och ger en fullständig bild av idén bakom motionen är en stor konst. Det är inte sällan som en liten justering i ordval eller ett ytterligare stycke med förklaring skulle medföra att en god idé förverkligas, i stället för, som är vanligast idag, avslås och förvisas in i arkivet och den eviga glömskan. Ett annorlunda synsätt på motionen och hur den behandlas skulle kunna medföra att fler goda idéer kommer till medborgarnas nytta.
Det kan förekomma att en motion faller på lagliga eller ekonomiska skäl. I en ny rutin skulle en tidig kommunikation med motionären ge vid handen att motionen dras tillbaka. Om detta blev möjligt kunde onödig handläggning av en del motioner undvikas.

 Ett nytt synsätt: I dag kan man få uppfattningen att en motion ibland mer ses som en provokation och ett merarbete än ett seriöst förslag. Det enda målet med motionens handläggning blir då att skjuta den i sank, ofta med vilka argument som helst. Om man vände på den inställningen, så att varje motion uppfattades som ett förslag till förbättring, en möjlighet för kommunen och en chans till bättre verksamhet skulle många nya möjligheter öppna sig. Om politiker såg möjligheter även i ett förslag från de politiska motståndarna skulle det politiska klimatet förbättras avsevärt. Just hanteringen av motioner skulle kunna vara en metod för att ta ett steg åt rätt håll i denna fråga.

 En ny rutin: Om handläggningen av motioner innefattade en rutinmässig kommunikation med motionären, under handläggningens gång, skulle många frågetecken kunna rätas ut. I en sådan rutin skulle möjligheten att förklara och rätta till direkta fel öppna sig, och resultatet skulle kunna bli att fler motioner än idag skulle kunna vinna gehör med ett bredare stöd i fullmäktige. Flera goda idéer skulle kunna tas till vara och medverka till utvecklingen av verksamheten och servicen i kommunen.

 Kommunpartiet föreslår:

 • Att Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till nya rutiner som medger att motionären, under handläggningstiden, alltid får möjlighet att tala med handläggande tjänsteman eller politiker avseende sin motion.

• Att kommunfullmäktige lämnar i uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda om det är möjligt för motionär att dra tillbaka motion om det, under handläggningen, visat sig omöjligt av något skäl att genomföra det som beskrivs i motionen.

• Att ovanstående punkter bereds med Demokratiberedningen som en av remissinstanserna.

Kommunpartiet, Vansbro kommun

Wahan Ohaness Harutun, Vansbro den 16 september 2011

Kommentarer inaktiverade.