Rädslan för ej beviljad ansvarsfrihet! del II

Rädslan för ej beviljad ansvarsfrihet. Del II

I likhet med åren 2018 och 2017 redovisar Centerpartiet och kommunen 2019 ett rekord underskott på 35,5 mkr.

I min senaste rapport skrev jag lite om revisionsberättelsen för 2019. Den här gången ska jag skriva varför Ks inte är berättigad ansvarsfrihet. Det vill säga resultatet av revisorernas rapport måste ifråga sättas av oppositionen, men de är lika ansvariga för misslyckanden. Kommunpartiet vägrade att gå med på att ljuga för sina väljare och kommunmedborgarna för förvaltningens och politikernas skull.

Igen ska kopiera vad det står i protokollet och i revisionernas rapporteringar så ni själva kan bedöma att jag har rätt att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Kommunpartiet för kommunens bästa

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, internkontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

”KPMG:s granskning av årsredovisningen för 2019 visar att inget av de finansiella målen har uppnåtts. Vi bedömer därför att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.”

Kommunfullmäktige har för 2019 fastställt fyra strategiska mål för kommunen(exklusive ekonomiska mål) som delas upp i totalt 32 verksamhetsmål. Iårsredovisningen finns en sammanställning över måluppfyllelse under periodenmed bedömning av hur kommunen har uppfyllt de fastställda målen.

Nio av målen har uppnåtts. Sex av målen har inte uppnåtts. Övriga 17 mål har enmarkering som delvis uppfyllts. Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte fullt ut ärförenlig med kommunfullmäktiges beslutade strategiska mål då inget av de fyrastrategiska målen har uppnåtts för året.

”Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt”.

Vansbro kommun 2020-04-27

Som sagt fick Kommunpartiet inte delta i KF mötet den 15 juni pga. maktmissbruk av KF:s ordförandes Uwe Weigel (C) och några fler centerpartister och medlöparepartier. Kommunpartiet hade publicerat att inte bevilja ansvarsfrihet för Ks.

Detta var en del av grunden varför vi inte fick vara med vid KF-mötet.

Wahan O Harutun. Grundare och ordförande kommunpartiet, Vansbro kommun

Utdrag av KF-protokoll från den 16 juni 2020. KF § 31 Ärende KS 2020/245.

Årsredovisning 2019. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. I likhet med åren 2018 och 2017 redovisar kommunen 2019 ett underskott, underskottet uppgick till 35,5 mkr. Tillkommer 18 miljoner reavinst förlust för RINDI. Vakna och komma till insikt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.