Skolinspektionen, Barnen och Inkompetensen!

Tillsyn i Parkskolan.

Vad säger barnen och personalen?

Företrädare för elevhälsan uppger att ingen märkbar förbättring vad gäller kränkningar och bråk mellan elever har skett sedan vårterminen 2016.

Elever i årskurs 3 uppger i intervju att slagsmål, mobbning och kränkningar av både fysisk och verbal form är vanligt förekommande på skolan och har varit så under lång tid.

En elev konstaterar att ”Slåss är väl det enda vi gör här på̊ skolan. Varje dag händer det något.” I intervjun beskriver flera elever att de  själva, eller andra elever, blivit mobbade av andra elever under lång tid.

Elever beskriver att de blir slagna av andra elever, eller blir kallade för ”fula”. En elev uppger i intervju att denne blir mobbad och kränkt och har blivit slagen under flera års tid. Även lärare ska enligt elever, ha blivit utsatta för allvarliga hot från elever på skolan.

Eleverna berättar att bråken även fortsätter inne i klassrummen och att det påverkar studieron negativt. Intervjuer med lärare, elevhälsa och rektorn bekräftar i huvudsak elevernas beskrivning av att det råder bristande trygghet i skolmiljön.

Företrädare för elevhälsan uppger i intervju att ”Barnen springer mer eller mindre ut i strid” när de ska ut på rast. Rektorn konstaterar att 30 procent av eleverna far illa och inte mår bra och att det måste skolan ta tag i akut. (Du är skolan fru rektor).

Många av lärarna uppger att de inte är samspelta och att eleverna spelar ut olika lärare mot varandra. Det saknas gemensamma ordningsregler på skolan sedan en längre tid, även om det finns olika regler i olika klassrum

Elevhälsan på skolan uppger enigt i intervjun att det inte finns något förebyggande arbete mot kränkande behandling på skolan. De uppger också̊ enigt att det inte finns något förebyggande arbete med värdegrund på skolan. De är också̊ eniga om att det inte finns något arbete som bedrivs gemensamt på skolan för att förebygga kränkningar mellan elever trots att elevhälsan lyft frågan.

Av intervjun med elevhälsan framgår också̊ att det finns påtagliga, långvariga och allvarliga problem med kränkningar mellan elever på skolan i form av rasistiska yttringar, våld mellan individer och uppdelningar mellan olika grupper av elever som regelbundet bråkar med varandra. Elever ska, enligt elevhälsan, även kränka varandra inne i klassrummen utan att det tas upp eller åtgärdas av personal.

Motivering till bedömning

Eftersom Parkskolans verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Vansbro kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Skolinspektionen bedömer att det systematiska kvalitetsarbetet på Parkskolan är bristfälligt. Utredningen visar vidare att dokumentation av ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens krav i väsentliga delar saknas. Ett bristfälligt dokumenterat kvalitetsarbete på enhetsnivå̊ medför att huvudmannen har ett undermåligt underlag för att fatta beslut om utvecklingsåtgärder. Detta i syfte att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet inom sin utbildningsverksamhet. Skolenheten behöver därför skapa former och rutiner så att kvalitetsarbetet förbättras.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.